DAB Eesti OÜ on Lifco Gruppi kuuluv tütarettevõte.Tänaseks asub Lifco Grupp 29-s riigis ja grupis töötab 4758 inimest.Üheskoos oleme osaks suurimast hambatarvete müügikontsernist, kuhu kuulub 138 ettevõtet.Oleme juhtival positsioonil nii Saksamaal,Skandinaavias ja Balti regioonis.Teenindame hambaarste, suuhügieniste, assistente ja hambatehnikuid. Rohkem infot http://lifco.se/

Käitumiskoodeks

- on koostatud selleks, et rõhutada neid peamisi põhimõtteid, millest Lifco oma tegevuses lähtub;

– suunab Lifco töötajaid nende igapäevastes suhetes teiste töötajate, klientide, tarnijate ja aktsionäridega;

– sätestab, et Lifco tegevus on vastavuses rahvusvaheliste ja riiklike seaduste ning määrustega ja mainitud seadused on aluseks meie tegevusele kehtestatud miinimumnõuetele;

– tähendab, et Lifco koos oma töötajatega käitub ettevõtte tegevustes vastutustundlikult, aidates nii ehitada üles jätkusuutlikku ühiskonda. Seega jälgibantud juhend, et Lifco julgustab tarnijaid, esindajaid, konsultante ja teisi äripartnereid nendest põhimõtetest oma mõjusfääris kinni pidama. Mainitud põhimõtteid rakendatakse ka olemasolevate ja uute partnerite hindamisel. Käesolev tegevusjuhend kehtib nii Lifco juhatusele kui ka kõikidele töötajatele.

Lifco tegevusjuhend ja jätkusuutliku arengu eesmärgid põhinevad alljärgnevatel rahvusvahelistel põhimõtetel: ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, ÜRO globaalne kokkulepe (Global Compact), ILO deklaratsioon aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl, OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele.

Töötajad

Töökeskkond: Lifco püüab olla atraktiivne tööandja, luues koostööl, vastutustundel ja avatusel põhineva töökeskkonna. Töötajate heaolu on suurim prioriteet ning ettevõte on pühendunud turvaliste ja tervislike töötingimuste loomisele.

Tööõigused: Töötajaid võetakse tööle ning edutatakse üksnes tööle vastava kvalifikatsiooni alusel, olenemata inimese rassist, usust, vanusest, rahvuslikust päritolust, soost, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilistest vaadetest, ametiühingusse kuuluvusest, perekonnaseisust või invaliidsusest.Need ei puutu asjasse. Lifco ei salli mitte mingil kujul kiusamist ega vägivalda töökohas ning sunnitöö ja lapstööjõu kasutamine ettevõtte tegevustes on rangelt keelatud. Lisaks ei aktsepteerita tarnijate ja alltöövõtjate tooteid, mille puhul on lepingulistes, altöövõtu- või muud tüüpi suhetes tootjaga kasutatud lapstööjõudu.

Kompensatsioon: Iga töötaja saab tasu õiglaselt ja ausalt vastavalt oma personaalsele töösooritusele ja ettevõtte edusse panustamisele. Normtöönädala eest makstav tasu vastab vähemalt  seadusega sätestatud või antud tööstusharus kehtestatud miinimumile ning on piisav selleks, et rahuldada meie töötajate põhivajadused. Tööjõudu ei rendita ja praktikante ei võeta selleks, et hiilida kõrvale kohaldatavatest seadustest, sotsiaalkindlustuse seadusest ja määrustest tulenevate kontserni kohustuste eest.

Ühinemisvabadus: Kõigil Lifco töötajatel on õigus vabalt liituda ametiühinguga. Lifco austab kõikide ametiühinguga liitunud töötajate õigust pidada kollektiivseid läbirääkimisi. Juhul, kui ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õigust piirab seadus, siis Lifco võimaldab sõltumatut ja vaba ametiühinguga liitumist ja kollektiivsete läbirääkimiste pidamist kõikidele seaduse piiranguga seotud töötajatele.

Huvide konflikt: Ükski töötaja ei tohi olla seotud selliste tegevustega ega omada väljaspool Lifco't sellist ametikohta, mis on vastuolus ettevõtte ärihuvidega. Selline huvide konflikt hõlmab ka juhataja ametikohta, märkimisväärset osalust teises ettevõttes ja pereliikmete tööle võtmist.

Töötajate nõustamine: Lifco püüdleb selle poole, et säilitada kõikide töötajatega hea suhtlus ettevõtte informatsiooni ja nõustamisprotseduuride abil, tunnustades töötajate ametiühingusse kuulumise ja kollektiivsete läbirääkimiste ja kokkulepete sõlmise õigust.

Kliendirahulolu: Lojaalsed, rahulolevad kliendid on meie maine aluseks. Ausus ja terviklikkus mis tahes tegevustes klientidega loovad eeldused kasulikeks ja pikaajalisteks ärisuheteks. Lifco annab klientidele toote kohta täpset informatsiooni ja võtab endale ainult neid toodete ja ettevõttega seotud kohustusi, mida ta suudab ka täita.

Toote kvaliteet ja ohutus: Lifco on pühendunud toodete ja teenuste pakkumisele, tagades järjepidevalt nende väärtuse, kvaliteedi ja usaldusväärsuse. Toote ohutus on äärmiselt oluline. Kõik Lifco tooted ja teenused on kooskõlas vastavate regulatiivsete nõuetega. See, et oleme kliendirahulolule pühendunud, tähendab ka, et pakume kvaliteetset müügijärgset teenindust ning pöörame tähelepanu kliendi muredele.

Kingitused ja teened: Kolmandatele isikutele tohib teha kingitusi, korraldada meelelahutusüritusi, maksta kompensatsiooni ja osutada isiklikke teeneid vaid juhul, kui nende väärtus on tagasihoidlik ja kooskõlas tavapärase äritavaga. Ühtegi kingitust, meelelahutusüritust ega isiklikke teeneid ei tohi pakkuda vastuolus kohaldatavate seaduste ega tegevusjuhendiga. Eelpool mainitud kriteeriumitele mittevastavatest kingitustest tuleb teavitada juhtkonda, kes siis otsustab, milliseid meetmeid rakendada.

Kingitused ja teened: Ükski töötaja ei tohi taotleda ega vastu võtta ühtegi kingitust, meelelahutusüritust ega isiklikke teeneid, mille puhul on alust arvata, et need mõjutavad äritehinguid. Eelpool mainitud kriteeriumitele mittevastavatest kingitustest tuleb teavitada juhtkonda, kes siis otsustab, kuidas vastava juhtumiga tegeleda. 

Inimõigused ja keskkonnaalased küsimused: Lifco informeerib äripartnereid ettevõtte väärtustest ja äripõhimõtetest. Me ei sõlmi ärisidemeid tarnijatega, kelle tegevus ei ole kooskõlas kohaldatavate seadustega, kes ei toeta põhilisi inimõigusi või kes

eiravad keskkonnaalaseid küsimusi.

Seadustega kooskõla ja kohalikud tavad: Lifco töötajad kohustuvad järgima selle riigi kõiki kohaldatavaid seadusi ja määruseid, kus ettevõte tegutseb. Juhul, kui tekib vastuolu piirava seaduse ja käesoleva juhendi põhimõtete ja väärtuste vahel, siis on seadus olulisema tähtsusega. Me austame iga riigi kohalikke traditsioone ja tavasid. Juhul, kui tekib vastuolu kohalike tavade ja käesoleva juhendi põhimõtete ja väärtuste vahel, siis lähtub töötaja oma tegevuses käesolevast juhendist.

Kogukonna kaasatus ja panus: Lifco püüdleb selle poole, et panustada oma tegevusega positiivselt ja jätkusuutlikultsellesse kogukonda, kus ettevõte tegutseb. Ettevõte ei toeta ühtegi poliitilist parteid ega ei tee poliitilise iseloomuga annetusi.

Keskkonnamõju: Lifco on pühendunud mis tahes nende kahjulike mõjude ära hoidmisele või muul viisil vähendamisele ja leevendamisele, mida meie tegevus või tooted avaldavad keskkonnale. Meie eesmärk on vähendada toodete mõju keskkonnale nende kasutusea kaudu.

Suhtlus aktsionäridega: Lifco annab kõikidele aktsionäridele täpset ja õigeaegset infot ettevõtte tegevuse, soorituse ja finantsolukorra kohta. Lifco raamatupidamisaruanded esitavad tõese ja õige ülevaate ettevõtte finantstulemustest.

Austus teiste vastu

Igasuguse kokkupuute korral oma klientide, töötajate ja teiste huvirühmadega peame neid austama kui võrdse väärtusega inimesi, hoolimata nende seisusest, usust, vanusest, rahvuslikust päritolust, soost, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilistest vaadetest, ametiühingusse kuuluvusest, perekonnaseisust või invaliidsusest. Seega, peame andma endast parima, et kuulata ja austada iga üksikisiku arvamust isegi siis, kui me ise arvame teisiti.

Avatus

On äärmiselt oluline, et tekitame õhkkonna, kus inimesed julgevad ennast avada. Selle saavutamiseks peame vaidtunnistama oma vigu. On loomulik, et iga inimene teeb vigu.

Pragmatism

Meie eesmärk on langetada iga üksiku juhtumi puhul parim otsus. Otsused peavad põhinema puhtalt faktidel ning need peavad olema langetatud ilma eelarvamusteta. Veelgi enam, eelarvamus ega uhkus ei tohi mõjutada tehtavaid otsuseid.

 

ANDMEKAITSEPOLIITIKA

Dab Eesti OÜ

 

 

Dab Eesti OÜ ja käesolevat privaatsuspoliitikat puudutav teave

 

Teie isikuandmete töötlemine

 

Dab Eesti OÜ, reg.11149461 EE100977619 Kungla tn 2, 76505, Saue, Saue vald, Harju maakond („Äriühing” või „meie”) rakendab kõiki meetmeid selleks, et töödelda oma klientide isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt.

 

Me kogume Teie isikuandmeid siis, kui Te kasutate meie mitmesuguseid teenuseid. Seega on Äriühing Teie isikuandmete vastutav töötleja ja töötleb neid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Privaatsuspoliitika põhjendab ja selgitab õigusi, mida Te seoses oma isikuandmete töötlemisega ja suhetes Äriühinguga omate, ja seda, kuidas Te neid õigusi kasutada saate.

 

Äriühing on võtnud kohustuse kaitsta Teie isikuandmeid ja Äriühingule on tähtis tagada, et Teie isikuandmeid töödeldakse turvaliselt. Me järgime kõiki füüsiliste isikute eraelu puudutavaid õigusakte ja norme, sh muid Euroopa Liidu andmekaitsedirektiivi 95/46/EÜ, elektroonilise side direktiivi 2002/58/EÜ ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 (GDPR) rakendamiseks vastu võetud seadusi ja määrusi, aga ka kõiki neid seadusi ja määrusi muutvaid, täiendavaid ja asendavaid õigusakte. Me kasutame isikuandmete hulgale ja delikaatsusele vastavaid asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

 

On tähtis, et Te enne mõne Äriühingu teenuse kasutamist käesoleva privaatsuspoliitika läbi loeksite ja seda mõistaksite. Kui Te käesoleva privaatsuspoliitikaga nõus ei ole, siis ei tohiks Te meie teenuseid kasutada.

 

Mõnel meie veebisaidi lehel on lingid kolmandate isikute veebisaitidele. Nendele veebisaitidele kehtivad oma privaatsuspoliitikad ja Äriühing ei vastuta nende toimimise või teabepoliitika eest. Sellepärast peab iga kasutaja, kes saadab teavet sellistele kolmandatele veebisaitidele või nende kaudu, tutvuma ka nende veebisaitide privaatsuspoliitikaga enne kui mis tahes isikuandmeid edastab.

 

Täpsemat teavet selle kohta, kuidas kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse küpsiste kaudu saadud teavet, leiate allpool peatükis „Küpsised“.

Mis isikuandmeid ja millistest allikatest me kogume?

 

Kui Te tellite kaupa, registreerite end veebipoes või kasutate meie teenuseid muul viisil, võite Te selle käigus edastada meile teavet, mida kohaldatavad andmekaitsealased õigusaktid käsitlevad isikuandmetena.

 

Isikuandmed, mida me kogume, võivad kontekstist sõltuvalt olla järgmist tüüpi:

 • nimi ja kontaktandmed, sh aadress, mobiiltelefoni number ja meiliaadress;
 • isikukood;
 • tarne- ja arveldusteave, makseteave ja mu teave, mille Te toote või teenuse ostmisel või tarnimisel edastate;
 • mitmesugused demograafilised andmed;
 • äriühingu veebisaidi kasutamisel põhinev teave huvide ja eelistuste kohta;
 • kasutajanimi ja meie teenuste salasõna;
 • muu kliendiküsitluste, reklaami/ turunduse või pakkumiste seisukohast oluline teave; ja/või
 • muu kasutaja poolt loodud teave, mida Te olete otsustanud aktiivselt meie veebisaidi kaudu jagada.

 

Me võime koguda Teie isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • igalt veebisaidilt, nt kui Te tellite toodet, mõnda meie uudiskirja või osalete mõnes meie korraldatud konkursis;
 • kolmandatelt isikutelt, mis on kas kontserni kuuluvad äriühingud või äriühingud, millega Äriühing oma klientide andmebaasi täiendamise eesmärgil suhtleb.

Miks me Teie isikuandmeid töötleme?

 

Kui Te olete tellinud toote, siis Te olete sõlminud Äriühinguga lepingu. Seepärast me töötleme Teie isikuandmeid Teie ostutellimuse haldamiseks ning Teie poolt tellitud toote või teenuse tarnimiseks.

 

Lisaks me töötleme Teie isikuandmeid Teie toodete või teenuste ostutehingu lõpuleviimiseks, Äriühing võib kasutada Teie isikuandmeid muudel põhjustel teistel allpool kirjeldatud alustel.

 • Lepingu täitmine: Tooteostude ja tarnete käitlemiseks ja haldamiseks, maksete tegemiseks ning selleks, et võimaldada Teile juurdepääsu Äriühingu veebisaitidele ja seal pakutavatele teenustele (mh klienditoele).
 • Nõusolek: Otseturundus (tava- ja e-posti teel), kliendiküsitlused, klienditugi ja uudiskirjad.
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmine: Me säilitame arvega seotud dokumentatsiooni vastavalt kohaldatavatele raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
 • Õigustatud huvi: Meil on tarvis töödelda isikuandmeid ka mõnel muul juhul selleks, et saaksime oma kohustusi, tooteid ja teenuseid pakkuda, teostada ja neid tõhustada, näiteks analüüsime klientide ostumustreid, et edastada neile asjakohast teavet ja turundussõnumeid, aga ka statistika koostamiseks.
 • Profileerimine

 

Kui teenus, mida me osutame, vajab Teie nõusolekut, siis me palume alati selgesõnaliselt, et Te annaksite oma nõusoleku sellisele teenuse pakkumiseks ja Teie isikuandmete töötlemiseks. Näiteks küsime Teie nõusolekut siis, kui soovite tellida mõnda Äriühingu uudiskirja või kui luua konto mõnel Äriühingu veebisaitidest.

 

Oma nõusoleku andmisega seoses tuleb Teil kinnitada, et olete käesoleva privaatsuspoliitika läbi lugenud ning nõustute oma isikuandmete töötlemisega siin kirjeldatud viisil.

 

Isikuandmete säilitamine

 

Äriühing rakendab kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et Teie isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse turvaliselt. Teie isikuandmeid ei säilitata kunagi kauem kui eespool märgitud eesmärkide täitmiseks on tarvis. Teie isikuandmeid töödeldakse järgmiste ajavahemike jooksul.

 • Liige või klient: Kui Te olete Äriühingu kliendiklubi liige või kui olete registreerinud end mõne Äriühingu digiteenuse kasutajaks, siis säilitatakse Teie isikuandmeid seni, kuni Te pole oma liikmesust tühistanud või teenuse tellimisest loobunud, ent mitte kauem kui kolm aastat Teie viimasest ostust. Seda põhimõtet ei kohaldata, kui me oleme mõnel allpool märgitud põhjusel kohustatud Teie isikuandmeid kauem säilitama.
 • Lepingu täitmine: Isikuandmeid (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, meiliaadress, arveldus- ja tarneinfo), mille Te esitate Äriühingule seoses mõne toote või teenuse]tellimisega, säilitatakse senikaua, kuni Äriühing neid Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vajab. See hõlmab muu hulgas ka tarne- või garantiikohustuse täitmist.
 • Seadusest tulenev kohustus: Äriühing säilitab kogu raamatupidamisliku teabena käsitletavat dokumentatsiooni vastavalt kohaldatavatele raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
 • Nõusolek: Kui me töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusolekul, siis me säilitame Teie isikuandmeid senikaua, kuni Teie nõusolek kehtib.
 • Otseturundus: Me võime töödelda Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil kuni kolm aastat pärast kliendisuhte lõppemist, kui Teil pole vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil.

 

Isikuandmete edastamine

 

Meie kliente puudutavad isikuandmed kujutavad endast olulist osa Äriühingu tegevusest ning me ei müü isikuandmeid kellelegi teisele. Me edastame isikuandmeid üksnes allpool kirjeldatud viisil. Me oleme Teie isikuandmete edastamisel äärmiselt ettevaatlikud ning Teie isikuandmeid edastatakse üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ja pärast asjakohaste turvameetmete rakendamist.

 • Partnerid, mis ei kuulu Äriühinguga samasse kontserni: Meie partnerid, st äriühingud mis ei kuulu Äriühinguga samasse kontserni ning mille Äriühing on heaks kiitnud, võivad saada juurdepääsu Teie isikuandmetele selleks, et edastada Teile suunatud teavet ning tooteid ja teenuseid puudutavaid pakkumisi.
 • Ühitamine era- ja avalike registritega: Äriühing võib täiendada Teie isikuandmeid lisateabega, kogudes informatsiooni teistest era- ja avalikest registritest. Sel teel toimub Teie isikuandmete täiendamine ja uuendamine.
 • Äritehingud: Kui Äriühingu kogu ettevõte või osa sellest müüakse või ühendatakse mõne teise ettevõtte, käitise või äriühinguga, võidakse Teie isikuandmeid avaldada meie nõustajatele, potentsiaalsetele ostjatele ja nende nõustajatele, ning need võidakse anda üle ettevõtte uutele omanikele.
 • Seadusest tulenevad kohustused: Samuti võidakse Teie isikuandmeid avaldada siis, kui Äriühing täidab teatud õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning kui seadus seda lubab ja nõuab, võidakse neid edastada politseile ja teistele asjaomastele avalikele asutustele.

 

Eespool märgitud liiki tehinguid võib teostada üksnes suhetes äriühingutega mis asuvad EL-i või EMP territooriumil (st kõigis EL-i liikmesriikides ning Islandil, Norras ja Liechtensteinis). Me ei töötle isikuandmeid väljaspool EL-i ja EMP-d.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

 

Kui me töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel nt seoses uudiskirja tellimusega, võite Te oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie klienditeeninduse poole allpool märgitud viisil. Nõusoleku võib võtta tagasi tervikuna või osaliselt. Kui Te ei soovi meilt turundussõnumeid ja eripakkumisi saada, võite oma nõusoleku tagasi võtta, pöördudes klienditeeninduse poole või saates meilis oleva lingi kaudu meile vastava sõnumi.

 

Kui Te võtate tagasi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud muudel eesmärkidel, ei saa me enam võimaldada Teile juurdepääsu meie veebisaitidele ega osutada klienditeenuseid või muid kasutajatele pakutavaid teenuseid, mida käesolev privaatsuspoliitika lubab.

Teie õigused

Teil on õigus küsida teavet selle kohta, milliseid Teie isikuandmeid me töötleme ja kuidas neid kasutatakse, kui meiega kirjalikult ühendust võtate (vt kontaktandmeid allpool). Kui Teil on konto mõnel meie veebisaidil, siis võite igal ajal muuta interneti kaudu oma konto sätetes olevaid isikuandmeid, samuti võite pöörduda selleks meie klienditeeninduse poole (vt kontaktandmeid allpool). Samuti on Teil õigus pöörduda klienditeeninduse poole nõudega, et me parandaksime Teid puudutavad ebaõiged, puudulikud või ebaselged isikuandmed. Teie eraelu ja isikuandmete kaitsmiseks on meil õigus nõuda, et Te end tuvastaksite, kui meie poole abi saamiseks pöördute.

 

Vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele on Teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist. Teatud olukordades on Teil lisaks õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine ja nõuda, et Teie isikuandmeid edastataks elektroonilisel kujul.

 

Te võite esitada kaebuse Eesti andmekaitseinspektsioonile, kui Teile tundub, et Äriühing ei töötle Teie isikuandmeid vastavakt kohaldatavale õigusele.

 

Küpsised

 

Äriühing kasutab oma veebisaitidel nn küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait Teie brauserisse saadab. Küpsis ei tuvasta isiklikult Teid, vaid üksnes Teie arvutisse paigaldatud brauseri ning brauseri, mida kasutate siis, kui veebilehte külastate. See tähendab, et kui Te kasutate meie veebisaitide külastamisel eri arvuteid, siis salvestatakse eri arvutisse eri küpsised. Küpsised ei sisalda viirusi ega hävita muud arvutisse salvestatud teavet.

 

Küpsiseid klassifitseeritakse tavaliselt lähtuvalt nende allikast ja sellest, kas nad salvestatakse Teie brauseris või mitte. Küpsiseid võib saata Teile veebisait mida Te külastate (nn esimese poole küpsis) või mõni muu organisatsioon, mis vastavale veebisaidile teenuseid osutab, nt analüüsi- ja statistikateenuseid osutavad firmad (nn kolmanda poole küpsised). Küpsiseid võib jagada ka seansiküpsisteks ja püsiküpsisteks. Seansiküpsis saadetakse Teie arvutisse selleks, et veebisait saaks Teie külastuse ajal nõuetekohaselt toimida ning see ei salvestu Teie arvutisse, vaid kustub, kui Te oma veebibrauseri sulgete. Näiteks aktiveerub seansiküpsis siis, kui Te veebisaidi varem külastatud ossa naasete, mis hõlbustab Teie liikumist veebisaidil. Püsiküpsis salvestatakse Teie brauseris ja see võimaldab veebisaidil Teie IP-aadressi ära tunda ka siis, kui Te olete arvuti kahe külastuse vahepeal välja lülitanud või saidilt välja loginud. Küpsist säilitatakse kuus kuud ja seejärel see kustutatakse.

 

Äriühing kasutab oma veebisaitidel nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid. Mõlemat liiki küpsised on vajalikud ennekõike meie teenuste toimimiseks, selleks, et me saaksime tõhustada toodete ja teenuste pakkumist, et võimaldada Teile täiendavaid funktsionaalsusi või aidata meil edastada Teile asjakohast ja kohandatud reklaami/ turundusinfot. Lisaks kasutab Äriühing kolmandate poolte küpsiseid firmalt Google Analytics uurimaks seda, kuidas Äriühing saaks oma veebisaidil olevat teavet parimal võimalikul viisil kohandada ja arendada.

Enamik brausereid on vaikimisi seadistatud küpsiste aktsepteerimiseks. Te saate hõlpsalt keelata Äriühingu veebisaitidel küpsiste salvestamine oma arvutisse, kui muudate oma brauseri sätteid, muu hulgas võite küpsised blokeerida või kustutada kõik arvutisse salvestatud küpsised. [Juhime aga tähelepanu sellele, et kui Te otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi mõned meie veebisaidi funktsionaalsused enam turvaliselt ja nõuetekohaselt toimida ning mõnda teenust pole võimalik osutada. See, kuidas toimub küpsiste keelamine või nende sätete muutmine, on kirjas Teie brauseri või utiliidi funktsiooni juhistes, mis on tavaliselt brauseris leitav.

 

Privaatsuspoliitika muudatused

 

Pidage silmas, et privaatsuspoliitika tingimusi võidakse muuta või täiendada. Uus versioon avaldatakse Äriühingu veebisaidil. See tähendab, et Te peaksite neid tingimusi regulaarselt üle lugema veendumaks, et muudatused Teid rahuldavad. Ent kui muudatused on olulised, siis me saadame Teile meili, eeldusel, et olete meile oma meiliaadressi andnud, ja teavitame Teid tehtud muudatustest.

 

Kui muudatused puudutavad isikuandmeid, mida me töötleme Teie nõusoleku alusel, siis anname Teile võimaluse anda uuesti oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks uutel esitatud tingimustel.

 

Võtke meiega ühendust

 

Kui Teil peaks olema käesoleva privaatsuspoliitika kohta küsimusi, kui Te kahtlustate, et käesolevat privaatsuspoliitikat on rikutud või kui Te soovite meiega mõnes käesolevas privaatsuspoliitikas käsitletud küsimuses ühendust võtta, siis palume pöörduda meie klienditeeninduse poole, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

 

DAB EESTI OÜ

11149461 EE100977619 Kungla tn 2, 76505, Saue, Saue vald, Harju maakond

 

Telefon 639 1320;800 3300

E-post info@dabdental.ee