DAB Eesti OÜ on Lifco Gruppi kuuluv tütarettevõte.Tänaseks asub Lifco Grupp 29-s riigis ja grupis töötab 4758 inimest.Üheskoos oleme osaks suurimast hambatarvete müügikontsernist, kuhu kuulub 138 ettevõtet.Oleme juhtival positsioonil nii Saksamaal,Skandinaavias ja Balti regioonis.Teenindame hambaarste, suuhügieniste, assistente ja hambatehnikuid. Rohkem infot http://lifco.se/

Käitumiskoodeks

- on koostatud selleks, et rõhutada neid peamisi põhimõtteid, millest Lifco oma tegevuses lähtub;

– suunab Lifco töötajaid nende igapäevastes suhetes teiste töötajate, klientide, tarnijate ja aktsionäridega;

– sätestab, et Lifco tegevus on vastavuses rahvusvaheliste ja riiklike seaduste ning määrustega ja mainitud seadused on aluseks meie tegevusele kehtestatud miinimumnõuetele;

– tähendab, et Lifco koos oma töötajatega käitub ettevõtte tegevustes vastutustundlikult, aidates nii ehitada üles jätkusuutlikku ühiskonda. Seega jälgibantud juhend, et Lifco julgustab tarnijaid, esindajaid, konsultante ja teisi äripartnereid nendest põhimõtetest oma mõjusfääris kinni pidama. Mainitud põhimõtteid rakendatakse ka olemasolevate ja uute partnerite hindamisel. Käesolev tegevusjuhend kehtib nii Lifco juhatusele kui ka kõikidele töötajatele.

Lifco tegevusjuhend ja jätkusuutliku arengu eesmärgid põhinevad alljärgnevatel rahvusvahelistel põhimõtetel: ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, ÜRO globaalne kokkulepe (Global Compact), ILO deklaratsioon aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl, OECD suunised rahvusvahelistele ettevõtetele.

Töötajad

Töökeskkond: Lifco püüab olla atraktiivne tööandja, luues koostööl, vastutustundel ja avatusel põhineva töökeskkonna. Töötajate heaolu on suurim prioriteet ning ettevõte on pühendunud turvaliste ja tervislike töötingimuste loomisele.

Tööõigused: Töötajaid võetakse tööle ning edutatakse üksnes tööle vastava kvalifikatsiooni alusel, olenemata inimese rassist, usust, vanusest, rahvuslikust päritolust, soost, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilistest vaadetest, ametiühingusse kuuluvusest, perekonnaseisust või invaliidsusest.Need ei puutu asjasse. Lifco ei salli mitte mingil kujul kiusamist ega vägivalda töökohas ning sunnitöö ja lapstööjõu kasutamine ettevõtte tegevustes on rangelt keelatud. Lisaks ei aktsepteerita tarnijate ja alltöövõtjate tooteid, mille puhul on lepingulistes, altöövõtu- või muud tüüpi suhetes tootjaga kasutatud lapstööjõudu.

Kompensatsioon: Iga töötaja saab tasu õiglaselt ja ausalt vastavalt oma personaalsele töösooritusele ja ettevõtte edusse panustamisele. Normtöönädala eest makstav tasu vastab vähemalt  seadusega sätestatud või antud tööstusharus kehtestatud miinimumile ning on piisav selleks, et rahuldada meie töötajate põhivajadused. Tööjõudu ei rendita ja praktikante ei võeta selleks, et hiilida kõrvale kohaldatavatest seadustest, sotsiaalkindlustuse seadusest ja määrustest tulenevate kontserni kohustuste eest.

Ühinemisvabadus: Kõigil Lifco töötajatel on õigus vabalt liituda ametiühinguga. Lifco austab kõikide ametiühinguga liitunud töötajate õigust pidada kollektiivseid läbirääkimisi. Juhul, kui ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õigust piirab seadus, siis Lifco võimaldab sõltumatut ja vaba ametiühinguga liitumist ja kollektiivsete läbirääkimiste pidamist kõikidele seaduse piiranguga seotud töötajatele.

Huvide konflikt: Ükski töötaja ei tohi olla seotud selliste tegevustega ega omada väljaspool Lifco't sellist ametikohta, mis on vastuolus ettevõtte ärihuvidega. Selline huvide konflikt hõlmab ka juhataja ametikohta, märkimisväärset osalust teises ettevõttes ja pereliikmete tööle võtmist.

Töötajate nõustamine: Lifco püüdleb selle poole, et säilitada kõikide töötajatega hea suhtlus ettevõtte informatsiooni ja nõustamisprotseduuride abil, tunnustades töötajate ametiühingusse kuulumise ja kollektiivsete läbirääkimiste ja kokkulepete sõlmise õigust.

Kliendirahulolu: Lojaalsed, rahulolevad kliendid on meie maine aluseks. Ausus ja terviklikkus mis tahes tegevustes klientidega loovad eeldused kasulikeks ja pikaajalisteks ärisuheteks. Lifco annab klientidele toote kohta täpset informatsiooni ja võtab endale ainult neid toodete ja ettevõttega seotud kohustusi, mida ta suudab ka täita.

Toote kvaliteet ja ohutus: Lifco on pühendunud toodete ja teenuste pakkumisele, tagades järjepidevalt nende väärtuse, kvaliteedi ja usaldusväärsuse. Toote ohutus on äärmiselt oluline. Kõik Lifco tooted ja teenused on kooskõlas vastavate regulatiivsete nõuetega. See, et oleme kliendirahulolule pühendunud, tähendab ka, et pakume kvaliteetset müügijärgset teenindust ning pöörame tähelepanu kliendi muredele.

Kingitused ja teened: Kolmandatele isikutele tohib teha kingitusi, korraldada meelelahutusüritusi, maksta kompensatsiooni ja osutada isiklikke teeneid vaid juhul, kui nende väärtus on tagasihoidlik ja kooskõlas tavapärase äritavaga. Ühtegi kingitust, meelelahutusüritust ega isiklikke teeneid ei tohi pakkuda vastuolus kohaldatavate seaduste ega tegevusjuhendiga. Eelpool mainitud kriteeriumitele mittevastavatest kingitustest tuleb teavitada juhtkonda, kes siis otsustab, milliseid meetmeid rakendada.

Kingitused ja teened: Ükski töötaja ei tohi taotleda ega vastu võtta ühtegi kingitust, meelelahutusüritust ega isiklikke teeneid, mille puhul on alust arvata, et need mõjutavad äritehinguid. Eelpool mainitud kriteeriumitele mittevastavatest kingitustest tuleb teavitada juhtkonda, kes siis otsustab, kuidas vastava juhtumiga tegeleda. 

Inimõigused ja keskkonnaalased küsimused: Lifco informeerib äripartnereid ettevõtte väärtustest ja äripõhimõtetest. Me ei sõlmi ärisidemeid tarnijatega, kelle tegevus ei ole kooskõlas kohaldatavate seadustega, kes ei toeta põhilisi inimõigusi või kes

eiravad keskkonnaalaseid küsimusi.

Seadustega kooskõla ja kohalikud tavad: Lifco töötajad kohustuvad järgima selle riigi kõiki kohaldatavaid seadusi ja määruseid, kus ettevõte tegutseb. Juhul, kui tekib vastuolu piirava seaduse ja käesoleva juhendi põhimõtete ja väärtuste vahel, siis on seadus olulisema tähtsusega. Me austame iga riigi kohalikke traditsioone ja tavasid. Juhul, kui tekib vastuolu kohalike tavade ja käesoleva juhendi põhimõtete ja väärtuste vahel, siis lähtub töötaja oma tegevuses käesolevast juhendist.

Kogukonna kaasatus ja panus: Lifco püüdleb selle poole, et panustada oma tegevusega positiivselt ja jätkusuutlikultsellesse kogukonda, kus ettevõte tegutseb. Ettevõte ei toeta ühtegi poliitilist parteid ega ei tee poliitilise iseloomuga annetusi.

Keskkonnamõju: Lifco on pühendunud mis tahes nende kahjulike mõjude ära hoidmisele või muul viisil vähendamisele ja leevendamisele, mida meie tegevus või tooted avaldavad keskkonnale. Meie eesmärk on vähendada toodete mõju keskkonnale nende kasutusea kaudu.

Suhtlus aktsionäridega: Lifco annab kõikidele aktsionäridele täpset ja õigeaegset infot ettevõtte tegevuse, soorituse ja finantsolukorra kohta. Lifco raamatupidamisaruanded esitavad tõese ja õige ülevaate ettevõtte finantstulemustest.

Austus teiste vastu

Igasuguse kokkupuute korral oma klientide, töötajate ja teiste huvirühmadega peame neid austama kui võrdse väärtusega inimesi, hoolimata nende seisusest, usust, vanusest, rahvuslikust päritolust, soost, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilistest vaadetest, ametiühingusse kuuluvusest, perekonnaseisust või invaliidsusest. Seega, peame andma endast parima, et kuulata ja austada iga üksikisiku arvamust isegi siis, kui me ise arvame teisiti.

Avatus

On äärmiselt oluline, et tekitame õhkkonna, kus inimesed julgevad ennast avada. Selle saavutamiseks peame vaidtunnistama oma vigu. On loomulik, et iga inimene teeb vigu.

Pragmatism

Meie eesmärk on langetada iga üksiku juhtumi puhul parim otsus. Otsused peavad põhinema puhtalt faktidel ning need peavad olema langetatud ilma eelarvamusteta. Veelgi enam, eelarvamus ega uhkus ei tohi mõjutada tehtavaid otsuseid.

 

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Dab Eesti OÜ endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis

käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele värskeima turuinfo edastamine uudiskirjade, igakuiste turuülevaadete, parimate pakkumiste ning muu Dab Eesti OÜ tegevusega seotud info jagamine. Dab Eesti OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga ei ole vastavat kokkulepet.