product

Metasys ID N kontsentraat instrumentidele

Kõikidele hambaraviinstrumentidele ette nähtud puhastus-ja desinfitseerimiskontsentraat. Sobib kasutamiseks ultraheliaparaatidega, samuti termolabiilsete ja termostabiilsete instrumentide jaoks. Desinfitseerimise spekter/toimeajad: piiratud viiruste-kaitse (nt. HBV/HIV/ HCV, HSV-1): 1% lahus: 15 min.; bakteritsiidne/fungitsiidne (C. albicans): 0.25%: 30 min., 1%: 5 min.; tuberkuloosivastane kaitse: 1%: 1 tund, 2%: 15 min., 7.5%: 5 min. Kasutamine: 1% lahus (60 minutiline toimeaeg): toote lahustamiseks: 1 liiter külma vett segada 10 ml GREEN&CLEAN ID N. GREEN&CLEAN ID N võib asetata ultraheliseadeldisse, sellisel juhul väheneb toimeaeg ühe kolmandiku võrra. Instrumente kaitseb toote koostises olev korrosiooni inhibiitor. GREEN&CLEAN ID N tagab suurepärase puhastamistõhususe, seepärast pole lisavahendite kasutamine vajalik. Lahuse seisuaeg: 7 päeva. ETTEVAATUST: Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Sissehingamisel kahjulik. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsemaski. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida lukustatult. 

  • MET60030034
  • 5 l
  • Metsays