product

Palodent V3 Intro Kit

  • DLY659700V
  • 100 matriitsi + 75 kiilu
  • Dentsply